ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସାଇଁ ସାଇଁ ହୋଇ ଗଡୁଛି ତ କେତେବେଳେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ପିଁ... କିନା ମାଡ଼ିଚାଲୁଛି । ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ହର୍ଣ୍ଣ ବି ବାଜୁଛି, ପଛରେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି.. ବିନା ପେଡାଲରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି।